Portfele modelowe
strona głowna / klienci prywatni / inwestowanie / Portfele modelowe

Portfele modelowe

Koncepcja portfeli modelowych przewiduje inwestowanie według czterech strategii opracowanych przez doradców inwestycyjnych. Kompozyt każdego portfela został opracowany w oparciu o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne z kategorii dłużnych i akcyjnych. Kryteria jakimi kierują się zarządzający przy wyborze funduszy to między innymi: poziom osiągniętych wyników, strategia inwestycyjna i sposób jej realizacji, kwalifikacje zarządzających.
Portfele modelowe są zarządzane przez profesjonalnych doradców inwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy Państwu opisy portfeli.

Portfel stabilnego wzrostu

Celem strategii inwestycyjnej portfela jest ochrona realnej wartości lokowanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa lokat. W zależności od sytuacji rynkowej portfel będzie preferował fundusze rynku pieniężnego oraz obligacji lub akcyjne w następujących proporcjach:
Fundusze dłużne: min. 60% - maks. 100%, fundusze akcyjne: min. 0% - maks. 40%.

Portfel zrównoważony

Celem strategii inwestycyjnej portfela jest osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości lokowanych środków przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Wzrost wartości portfela jest uzależniony od koniunktury na rynkach akcji oraz zmian cen papierów dłużnych. W zależności od koniunktury na rynku stosunek pomiędzy funduszami akcyjnymi a dłużnymi wynosi 30% : 70% lub odwrotnie.

Portfel akcyjny

Celem strategii inwestycyjnej portfela jest osiągnięcie możliwie wysokiego wzrostu wartości lokowanych środków. Portfel oparty jest przede wszystkim o fundusze akcyjne, jednak w okresach dekoniunktury do 20% wartości portfela może być inwestowane w fundusze dłużne.

Portfel aktywnej alokacji

Celem strategii inwestycyjnej portfela jest w długim terminie uzyskiwanie w okresach dekoniunktury na rynkach akcji wyników co najwyżej nieznacznie gorszych od strategii funduszy dłużnych, natomiast w okresach wzrostów cen akcji wyników istotnie lepszych od wspomnianej strategii i nie odbiegających zasadniczo od wyników strategii funduszy akcyjnych. W zależności od przewidywań zarządzającego, co do sytuacji w poszczególnych segmentach rynku kapitałowego, będzie on kształtował skład portfela. Dopuszczalne są zmiany składu portfela w pełnym zakresie od 0 do 100% w jednostki funduszy akcyjnych i od 0 do 100% w jednostki funduszy dłużnych.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa