Lokowanie nadwyżek
strona głowna / przedsiębiorstwa / lokowanie nadwyżek / Lokowanie nadwyżek

Lokowanie nadwyżek

Przedsiębiorstwo, aby sprawnie funkcjonować powinno dysponować odpowiednimi, wolnymi środkami finansowymi. Wielkość środków pieniężnych, jakie powinny być utrzymywane na rachunku bieżącym uzależnione jest od wielkości zobowiązań jakie wynikają z funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Najważniejsze jest zabezpieczenie odpowiedniej wysokości środków na zobowiązania wobec pracowników, zobowiązania publiczne, płatności wobec dostawców oraz na obsługę zadłużenia.
Przechowywanie zbyt dużych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wskazywać może na nadpłynność finansową przedsiębiorstwa - firma dysponuje środkami, których nie jest w stanie efektywnie wykorzystać. Utrzymywanie znacznych nadwyżek finansowych przyczynia się do obniżenia efektywności gospodarowania, ponieważ oprocentowanie środków na rachunkach bieżących jest bliskie zeru.
W celu utrzymania równowagi między płynnością finansową a rentownością, przedsiębiorstwo powinno lokować środki finansowe w płynnych instrumentach finansowych, takich jak: papiery dłużne skarbu państwa, lokaty terminowe czy też produkty strukturyzowane dające 100% ochronę kapitału. Lokata strukturyzowana jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które zamierzają ulokować nadwyżki finansowe na okres dłuższy niż jeden rok. W przypadku tego typu lokat przedsiębiorstwo może liczyć na zyski znacznie wyższe niż w przypadku pozostałych instrumentów rynku finansowego, przy zachowaniu całkowitej ochrony inwestowanego kapitału.
Dobór instrumentu finansowego do charakteru działalności oraz możliwości finansowych odbywa się z udziałem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego, co pozwala na zachowanie równowagi między potrzebami i oczekiwaniami przedsiębiorcy a możliwościami jakie w danym czasie oferuje rynek finansowy.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa