Fundusze inwestycyjne
strona głowna / klienci prywatni / inwestowanie / Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

W skład naszej oferty wchodzi kilkadziesiąt polskich i zagranicznych funduszy inwestujących na różnych rynkach. Fundusz inwestycyjny jest instytucją, której przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Instytucja ta działa w imieniu drobnych inwestorów, którzy wykupują w funduszu jednostki uczestnictwa stając się pośrednio właścicielami różnych papierów wartościowych czy też innych walorów. Każdy fundusz w swoim statucie określa cel inwestycyjny, może to być: ochrona realnej wartości aktywów czy też wzrost wartości aktywów. Organizację i sposób działania funduszy inwestycyjnych określa ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz jego statut.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusz otwarty: jego kapitał zakładowy ulega zmianom, ponieważ istnieje możliwość ciągłego zbywania jednostek uczestnictwa w funduszu bez ograniczeń. Cena jednostki uczestnictwa stanowi odpowiedni ułamek wartości aktywów funduszu, może więc rosnąć i maleć wraz ze wzrostem lub spadkiem tych aktywów poprzez co uczestnik funduszu może z tego tytułu ponieść stratę lub zrealizować zysk.
Specjalistyczny fundusz otwarty: różnica pomiędzy funduszem otwartym, a specjalistycznym funduszem polega na ograniczeniu zbywania (odkupywania) jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest także oddziaływanie uczestnika funduszu na jego zarządzanie (Rada Inwestorów).
Fundusz zamknięty: fundusz emitujący ustaloną liczbę certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem obrotu giełdowego. Certyfikaty nie podlegają odkupieniu przez fundusz zamknięty. Przedmiotem lokat funduszu mogą być m.in.: papiery wartościowe, wierzytelności, waluty, transakcje pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat, towary giełdowe.
Fundusz mieszany: fundusz lokujący aktywa w: papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, waluty, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Emitowane certyfikaty można odsprzedać funduszowi w terminach określonych w statucie.

Strategie inwestowania funduszy

Fundusz akcji: zwany często agresywnym, uważany jest za najbardziej ryzykowny ze względu na lokowanie aktywów w akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego. Polityka inwestycyjna może przewidywać lokowanie aktywów nawet w 100% w akcje. Podczas hossy fundusz generuje wysokie zyski, natomiast podczas mogą pojawić się poważne straty.
Fundusz zrównoważony: inwestuje w akcje oraz obligacje. Struktura portfela składa się zazwyczaj w 60% z akcji oraz w 40% z obligacji. Fundusz jest kompromisem pomiędzy funduszem akcji a obligacji. Jego celem jest długotrwałe zwiększanie wartości aktywów przy mniejszym ryzyku niż w przypadku zakupu samych akcji. Przeznaczony jest dla osób akceptujących mniejsze ryzyko i nastawionych na ochronę powierzonego kapitału.
Fundusz stabilnego wzrostu: celem zarządzających jest zapewnienie stałego wzrostu. Obok obligacji i bonów skarbowych inwestują oni niewielką część aktywów w akcje przedsiębiorstw dlatego też ryzyko lokowania w fundusz jest umiarkowane a stopa zwrotu atrakcyjniejsza niż w przypadku funduszu obligacji. Udział akcji w portfelu funduszu może wynieść 30 - 40% co zbliża fundusz do funduszu zrównoważonego.
Fundusz obligacji: należą do najbezpieczniejszych inwestując aktywa w bony skarbowe, obligacje skarbu państwa, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Fundusz przynosi stałe, niewielkie zyski i jest przeznaczony dla osób nie akceptujących ryzyka związanego zakupem akcji.
Fundusz rynku pieniężnego: należy do najbardziej bezpiecznych. Fundusz lokuje aktywa w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli w bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, lokaty. Uzyskiwany dochód jest niski lecz powinien on być wyższy niż zyski z lokat bankowych.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa