Asset management
strona głowna / klienci prywatni / inwestowanie / Asset management

Asset management

Współpraca naszej firmy z jednym z najdłużej działających domów maklerskich w Polsce daje Państwu możliwość korzystania z usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie.
Zarządzanie aktywami polega na profesjonalnym lokowaniu środków pieniężnych powierzonych przez Klientów w instrumenty finansowe według uzgodnionych strategii inwestycyjnych tak aby wypracować możliwie najwyższy zysk przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. Usługa dostosowana jest do indywidualnych potrzeb inwestorów i należy do najbardziej prestiżowych i wyrafinowanych produktów inwestycyjnych.
Dzięki współpracy z profesjonalistami możemy Państwu zaoferować:

  • wiedzę i doświadczenie zarządzających poparte wieloma sukcesami,
  • stały kontakt z doradcą w zakresie tworzenia i nadzorowania strategii inwestycyjnej,
  • pełną płynność i dostęp do powierzonych aktywów, dowolny czas trwania inwestycji,
  • możliwość zmiany strategii inwestycyjnej.

Dostępne strategie

Strategia bezpieczna. Przeznaczona dla Klientów nieakceptujących ryzyka, charakteryzuje się bardzo niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Podstawowym celem jest zapewnienie ochrony rzeczywistej wartości aktywów. Aktywa są lokowane w 100% w obligacje, bony skarbowe oraz depozyty.
Strategia stabilnego wzrostu. Dedykowana Klientom, którzy są zainteresowani horyzontem inwestycyjnym dłuższym niż 1 rok i akceptującym umiarkowane ryzyko. Polityka inwestycyjna przewiduje zaangażowanie w akcje na poziomie 20-50%. Udział obligacji i bonów skarbowych stanowi 50-80% wartości portfela.
Strategia zrównoważona. Charakteryzują się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym i skierowana jest do Klientów, którzy preferują co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny. Udział akcji w portfelu to 30 - 70%. Instrumenty bezpieczne w zależności od sytuacji na rynku mogą stanowić od 30 do 70% udziału w portfelu.
Strategia aktywnej alokacji. Zakłada aktywną zmianę składników portfela w zależności od aktualnej koniunktury na rynku finansowym. Zakładany horyzont czasowy to 2 lata, udział akcji w portfelu 0-100%, udział instrumentów bezpiecznych w portfelu 0 - 100%.
Strategia agresywna. Przeznaczona dla Klientów akceptujących wysokie ryzyko straty oraz oczekujących wysokiej stopy zwrotu z zarządzanego portfela. Celem strategii jest uzyskanie w długim okresie (4-5 lat) znacznego przyrostu zainwestowanego kapitału. Udział akcji stanowi 70 - 100% wartości portfela, udział instrumentów bezpiecznych 0 - 30%.
Strategia „Zysk absolutny". To nowa strategia stworzona w odpowiedzi na ostatnie, znaczne wahania i spadki na tradycyjnych rynkach finansowych, jako alternatywa dla typowego rynku akcji. Strategia daje Inwestorowi możliwość osiągania zysków podczas spadków na rynku akcji z uwagi na wykorzystanie w procesie zarządzania derywatów. W portfelu mogą być zajmowane zarówno długie jaki i krótkie pozycje. Przedmiotem inwestycji mogą być akcje, obligacje, depozyty oraz kontrakty terminowe oparte na indeksach giełdowych oraz akcjach.
Portfel indywidualny. To doskonale zdywersyfikowany portfel dający możliwość generowania zysków także podczas spadków na światowych giełdach. Na Państwa życzenie portfel może zawierać strategie oparte na inwestycjach w złoto, ropę naftową, płody rolne. W portfelu mogą być zajmowane zarówno długie jak i krótkie pozycje. Przedmiotem inwestycji mogą być akcje, obligacje, depozyty oraz kontrakty terminowe oparte na indeksach giełdowych oraz akcjach.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa